Pokaż wyszukiwarkę

Szlakiem Matki Ewy. Modernizacja zabytkowego budynku domu pomocy społecznej „Ostoja Pokoju” w Bytomiu na Centrum Aktywności Seniora

Opis projektu:Projekt polega na modernizacji i nadaniu funkcji kulturalnych obiektowi „Ostoja Pokoju”, stanowiącemu część Zespołu Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach na Centrum Aktywności Seniora.

W wyniku realizacji projektu zwiększy się atrakcyjność dziedzictwa kulturowego Bytomia. Poprawie ulegnie estetyka niszczejących i tracących atrakcyjność zabytków Bytomia, wzrośnie jakość życia mieszkańców miasta, zwłaszcza seniorów, a także wzmocniona zostanie skuteczność

przedsięwzięć koncentrujących się na rozwijaniu kultury w Bytomiu. Obiekt znajduje się na „Szlaku Matki Ewy”, dzięki czemu projekt wpłynie również na podniesienie atrakcyjności turystyczno-kulturowej całego regionu.

Cele projektu:Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego Bytomia. Celem bezpośrednim projektu jest modernizacja i nadanie funkcji kulturalnych nieużytkowanemu zabytkowemu obiektowi „Ostoja Pokoju” w Bytomiu-Miechowicach.

Planowane efekty:Realizacja projektu przyczyni się w znacznym stopniu do aktywizacji seniorów oraz poszerzenia oferty kulturalnej.

Wartość projektu:3 978 577,08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 309 815,06 PLN