Pokaż wyszukiwarkę

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej

Od 1 stycznia 2017r. Parafia w Miechowicach jest partnerem projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.

Jego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Bytomia poprzez działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych w postaci programu profilaktycznego „Rozwiń Skrzydła” dla 48 osób (24 dziewcząt i 24 chłopców) oraz Szkoły Mobilnej dla 200 dzieci i młodzieży  w okresie 24 miesięcy trwania projektu.

W ramach projektu przewidziano pedagogikę podwórkową o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym, kierowaną do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–16 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Rozbark i Karb.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Realizacja projektu została przewidziana od 1.01.2017 do 31.12.2018.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym

Publikacja 21.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe_trener_na_szkolenie_21

załącznik nr 1 do zapytania – opis przedmiotu_trener_na_szkolenie_21

załącznik nr 2 do zapytania – formularz ofertowy

załącznik nr 3 do zapytania – oświadczenie_staż

W dniu 29.03.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na Prowadzenie szkolenia dla streetworkerów „Szkoła inna niż wszystkie” – I i II moduł;

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pani Justyny Turowskiej zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.